top of page
sentidos-humanos-kEq5QH9rUTM-unsplash.jpg

Section title

CMPNY ONE Sp. z o.o. z siedzibą w Karchowicach (zwana dalej "Spółką") udostępnia informacje o Spółce oraz jej markach, produktach i usługach na stronie internetowej http://www.cmpnyone.com.

 

           I.    INFORMACJE OGÓLNE


1. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.protrailer24.com/ (zwanym dalej „Sklepem”), jest spółka CMPNY ONE Sp. z o.o. z siedzibą w Karchowicach, NIP: 8971782400, REGON: 021865991, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000418405, wysokość kapitału zakładowego 5000 zł; adres: Bytomska 49, 42-674 Karchowice, e-mail: info@protrailer.pl , zwany dalej „Administratorem”.


2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa:
a.) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z z późniejszymi zmianami) b.) Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). c.) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu activeich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
d. Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. jedn. Dz.U.2017.1907 ze zm.).

    II.            PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.       Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu:
a.       zawarcia i realizacji umowy sprzedaży;
b.       umożliwienia odpowiedzi na Państwa zapytania oraz uwagi;
c.       dla celów statystycznych;
d.       badania zapotrzebowania przez Administrator na informacje dotyczące produktów oferowanych przez Administratora;
e.       monitorowania oraz poprawy usług dostarczanych przez Administratora;
f.        przesyłania informacji marketingowych (w tym newslettera)
g.       przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku
- świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
- w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
2.  W razie skorzystania przez Państwa ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, Administrator udostępni Państwa dane wybranemu przez siebie podmiotowi, realizującemu usługi przewozowe.
3. W razie skorzystania przez Państwa z elektronicznej płatności lub płatności za pomocą karty płatniczej, Administrator udostępni Państwa dane podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
4.       W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych ING Bank Śląski S.A.
5. Administrator może przetwarzać Państwa dane, takie jak: imię, nazwisko, nazwa, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, adres IP.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, wskazanych w formularzu zamówienia, w Sklepie, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje niemożność zawarcia tejże umowy.
7.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu:
a.       dostęp do przekazanych danych osobowych;
b.       możliwość wprowadzenia poprawek, uzupełnień, aktualizacji;
c.       prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych;
d.       prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
9.  Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
10. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

   III.            COOKIES
1. Administrator nie zbiera/pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu oraz strony Administratora. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu obsługi Sklepu i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.
3. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak: Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.
4. Obok plików cookies Administrator może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Sklepu. Niektóre podstrony w ramach Sklepu oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
5.  Administrator korzysta z plików cookies w celach statystycznych, do obsługi Sklepu oraz prawidłowej realizacji procesu zakupowego.


IV.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator zobowiązuje się do zastosowania niezbędnych środków technicznych zapewniających odpowiednią ochronę przetwarzanych Państwa danych osobowych.
2. Niniejsza Polityka Prywatności, może ulec zmianie, zaś jej zaktualizowania wersja zostanie umieszczona w Sklepie. O każdej istotnej zmianie Polityki Prywatności zostaniecie Państwo powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
3.  Administrator zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
4. Informacji o tym, w jaki sposób Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe, można uzyskać:
a)       pod adresem mailowym: info@protrailer.pl
b)       wysyłając zapytanie na adres Administratora: Bytomska 49, 42-674 Karchowice.
5.  W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
6.  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
7. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
8. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Data ostatniej modyfikacji Polityki Prywatności: 16.03.2023

bottom of page